GROENE THEMA'S VOOR HULDENBERG

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Veilige mobiliteit voor iedereen

Vraag een Huldenbergenaar naar één van de grootste problemen in onze gemeente en ‘meer en veilige voet- en fietspaden’ is een klassiek antwoord. In een recente enquête bij 50-plussers, in opdracht van het gemeentebestuur en het OCMW, zegt 63% ontevreden te zijn over de voetpaden. Maar liefst 72% vindt de fietspaden ondermaats. De cijfers spreken voor zich. Ook een rondvraag aan de schoolpoorten schuift deze onveiligheid als hoofdbekommernis naar voor.

Huldenberg heeft nood aan een doortastend mobiliteitsplan, waarbij voetgangers en fietsers op de eerste plaats komen. Wie de openbare ruimte voor de zwakke weggebruikers slecht inricht, zegt in feite dat ze tweederangsburgers zijn.

Een sterk fietsplan uitvoeren

Groen wil in de komende legislatuur een sterk fietsplan uittekenen én uitvoeren. Dat bestaat uit drie aandachtspunten.
Vooreerst moeten er op alle grote verbindingswegen tussen de dorpskernen fietspaden komen en zijn de reeds aangelegde aan een onderhoud toe. De wegen naar en rond scholen, woonzorgcentra en het Centrum Ganspoel hebben prioriteit. Zo is de toestand in de Limburg Stirumlaan een schoolvoorbeeld hoe het niet moet.

Ten tweede moet er aandacht zijn voor de missing links - vaak kruispunten - waar de verkeerssituatie voor fietsers ronduit gevaarlijk is. Waar mogelijk kunnen trage wegen een veilige oplossing zijn. In samenspraak met inwoners en de scholen kunnen bepaalde straten tot ‘fietsstraten’ worden opgewaardeerd. Daar heeft de fietser steeds voorrang.

Ten slotte wil Groen een netwerkkaart opstellen voor fietspaden én fietsparkeervoorzieningen. Huldenberg heeft dringend nood aan een ambitieus stappenplan voor fietsparkeren.

Ingrijpen voor het te laat is

Veilige mobiliteit betekent dat de automobilist rekening houdt met de zwakke weggebruikers. Indien het niet anders kan, moet het bestuur kordaat ingrijpen. Snelheidslimieten hebben hun nut: het respecteren van andere weggebruikers aan een school of in een bebouwde kom. Doeltreffende snelheidsremmers in de weginfrastructuur en regelmatige snelheidscontroles moeten auto- en vrachtwagenbestuurders motiveren zich aan de wet te houden. Ook het sluikverkeer en doorgaand zwaar vervoer willen we uit onze dorpen weren. Alleen een doortastende aanpak zal daar resultaat opleveren.

Dat alles creëert niet alleen veiligheid, maar maakt dorpskernen ook leefbaarder. En dat willen we allemaal.

Zorgverlening

Zorgen voor iedereen

Zorgverlening is volgens Groen een belangrijke taak voor een gemeente. Huldenberg is een rijke gemeente, maar dat betekent niet dat er geen mensen wonen, die meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Een gemeente moet in die zorg het voortouw nemen en de solidariteit tussen haar inwoners aanmoedigen. Voor ‘iedereen’ moet Huldenberg een plaats zijn waar het aangenaam wonen is.

Zo lang mogelijk zelfstandig

We leven almaar langer, waardoor de zorg voor ouderen een grote uitdaging is. Oudere mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig en in hun omgeving wonen. Jongeren, zoals kinderen en kleinkinderen, kunnen hier een rol in spelen. Zo kunnen zij in kangoeroewoningen met ouderen samen wonen. Zij kunnen elkaar ondersteunen en toch van zelfstandigheid genieten. Ook zorgwoningen en serviceflats zijn in die visie goede oplossingen.

In de zorgtaken speelt preventie een cruciale rol. De gemeente kan gezinnen stimuleren om van jongs af aan een gezonde levensstijl aan te nemen. Alles begint met gezonde voeding voor iedereen. Voor onze scholen is gezondheidseducatie een evidentie. Schoolmaaltijden vragen een evenwichtige samenstelling. Tevens moet er aandacht zijn voor voedingsintoleranties en -allergieën en mag vegetarische voeding geen taboe meer zijn.

Gezonde geest in gezond lichaam

Gezond zijn, betekent geregeld bewegen. Dat gebeurt op school, maar ook in de vele sportverenigingen en in de gemeentelijke sportkampen. Toch moet op dit vlak iedereen aan bod komen. Senioren, zorgbehoevenden en kansarmen hebben ook recht op een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat kan door initiatieven in onze scholen, crèches, woonzorgcentra en naar individuele burgers toe.

Door de drukke en competitieve levensstijl komt de psychische gezondheid vaak in het gedrang. Ook hier kan de gemeente het verschil maken. Mensen hebben recht op informatie en ondersteuning. Zij mogen niet in de marge van de samenleving terechtkomen. Het welzijnsbeleid is voor Groen dan ook een belangrijke pijler. Zorg dragen voor iedereen is een taak van iedereen: de individuele burger, de verenigingen, en zeker het gemeentebestuur.

Gemeentelijk onderwijs

Gemeentescholen verdienen kwaliteit

Groen staat voor kwaliteitsvol onderwijs verankerd in de lokale gemeenschap, maar met een openheid en zonder enige selectie op basis van sociale, economische, religieuze, filosofische en culturele criteria. Een school is allereerst een leercentrum en daarnaast een plek waar kinderen kritisch en creatief leren denken, met elkaar respectvol omgaan en kansen krijgen om te groeien.

Op school wordt geleerd

Hoe onze gemeentescholen onderwijzen, wordt omschreven in het pedagogisch project. Het allereerste uitgangspunt is kwalitatief onderwijs, waarbij talenkennis een belangrijk onderdeel is. Zo pleit Groen voor het aanbieden van lessen Frans vanaf het derde studiejaar. Andere uitgangspunten zoals ‘openheid’, ‘verscheidenheid’, ‘emancipatie’, ‘aandacht voor de totale persoon’, ‘gelijke kansen’, ‘mensenrechten’, zijn voor Groen even belangrijke uitgangspunten.

Een school is een plek waar kinderen op een didactisch verantwoorde wijze in contact komen met de deelgebieden van onze wereld, zoals wiskunde, taal, wereldoriëntatie, muzische en creatieve vorming en lichamelijke opvoeding. Op een school wordt in eerste instantie geleerd. Maar een gezonde geest zit in een gezond lichaam en dus heeft gezondheidseducatie z’n plaats op school.

Schoolgebouw bepaalt capaciteit

Groen vindt ook dat vanaf de basisschool leerlingen sterker moeten worden begeleid in ‘leren leren’. Vanuit voldoende kennis worden vaardigheden, inzichten en attitudes aangeleerd. Een pedagogische visie wordt door een sterk directieteam uitgewerkt en door een sterk onderwijzend team uitgevoerd. Een kwalitatief zorgbeleid is daar eveneens een onderdeel van. Verder willen we ook dat alle kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen en dan is een sterk anti-pestbeleid onmisbaar.

Om onze scholen in de lokale gemeenschap te verankeren moet een meersporenbeleid worden gevoerd. De scholen moeten actiever en sterker naar de plaatselijke bevolking toe worden gepromoot. Tevens kunnen via een correcte aanmeldingsprocedure kinderen woonachtig in de gemeente voorrang krijgen. En als taalgrensgemeente moet Huldenberg bij de Vlaamse overheid pleiten voor meer taalondersteuning.

Dit alles gaat gepaard met het bepalen van het maximum aantal leerlingen per school op basis van de draagkracht van het schoolgebouw. Zo zijn de scholen ook dorpsscholen met een maximale bezetting.

Burgerparticipatie

Burger en gemeentebestuur in dialoog

Het is nauwelijks geweten, maar volgens het gemeentedecreet kunnen inwoners van een stad of gemeente een ‘voorstel van burgers’ op de gemeenteraad agenderen. Om de agenda te halen moet het voorstel worden gesteund door een bepaald aantal inwoners ouder dan 16 jaar. Voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners, zoals Huldenberg, is dit 2% van de inwoners. Ofwel een kleine 200 burgers. Voorstellen met een zeker draagvlak worden zo gegarandeerd besproken.

Als Groen mee bestuurt, zal deze vorm van burgerparticipatie geen dode letter meer zijn. De burgers moeten dringend meer bij het Huldenbergs beleid worden betrokken. Het lokale niveau staat het dichtst bij de burger en is dus de plaats bij uitstek om participatie vorm te geven.

Je stem doet ertoe

Dat kan via volksraadplegingen, burgerpanels, een burgerbegroting, laagdrempelig vraagrecht, actieve interactie met zowel dorps- en adviesraden als middenveld en verenigingen. Voor Groen is het duidelijk dat het schepencollege en de gemeenteraad voortaan geen beslissingen nemen over belangrijke dossiers, zonder vooraf advies in te winnen. Dorps- en adviesraden en het verenigingsleven moeten hun stem terugkrijgen. Van bij het begin worden burgers bij projecten betrokken.

Je beslist mee over het geld

We nodigen mensen uit om mee over het beleid na te denken en actief te participeren. Bovendien zal het gemeentebestuur budgetten ter beschikking stellen, waarmee onder meer de dorpsraden zelf initiatieven en projecten kunnen uitwerken. Burgerbegroting zal dankzij Groen niet langer een loos begrip zijn. Jaarlijks zal een percentage van het werkingsbudget in handen van de inwoners worden gelegd. 

Ruimtelijke ordening

Kleiner en betaalbaarder wonen

De historische erfenis van de ruimtelijk ordening bezorgt de Vlaamse gemeenten, ook Huldenberg, veel problemen. Lintbebouwing en verkavelingen hebben niet alleen voor een rommelig Vlaanderen gezorgd, maar ook voor slechte lucht en een grote verkeersonveiligheid, vooral voor de zwakke weggebruiker.

Voor Groen is het duidelijk: woningbouw start met het respect voor de natuur, met de wil om kwaliteit te leveren, met het werken op maat van de omgeving en met het oog op een veilige woonomgeving. Woningbouw zal kleinschaliger worden en is best gespreid over de verschillende dorpskernen. De inplanting moet in de buurt van diensten en het openbaar onderwijs zijn. Dat is goed voor de participatie aan de samenleving en voor de mobiliteit.

Duurzaam wonen

Voor Groen moet de gemeente inzetten op dat kleinschalig en duurzaam wonen. Grote kavels uit het verleden kunnen worden opgedeeld om elders ruimte te sparen en meer te bouwen en te wonen volgens de hedendaagse woonnoden en -wensen. Huldenberg kan deze trend verder stimuleren en versterken, door bij de ontwikkeling van de eigen gronden voorkeur te geven aan bescheiden panden.

Bovendien kan de gemeente bij de ontwikkeling op eigen gronden met een recht van opstal of erfpacht werken, zodat de kost van het bouwen sterk kan worden verminderd. Dit zal zich dan ook kunnen vertalen in lagere huurprijzen. Zo krijgen jonge gezinnen en mensen met een beperkter inkomen kansen om hier te blijven wonen.

Moderne woningen zijn duurzaam. Groen wil de inwoners daarom stimuleren om klimaatneutraal te wonen. Voor oudere woningen moeten de energiescans via de provincie worden gepromoot. Verder kan de gemeente gezinnen financieel ondersteunen bij hun energieomslag. Dat gaat van het goed isoleren van de woning tot het opwekken van eigen energie.

Meer sociale woningen

Huldenberg moet tevens gebruik maken van de bouwmeesterscan voor het realiseren van een duurzaam plan voor ruimtelijke ordening. Mensen willen niet alleen kleiner wonen, ze willen ook in een kwalitatieve open ruimte vertoeven. Dat moet een win-winsituatie zijn voor de inwoners, de gemeente en de projectontwikkelaar. Door kleinschaliger wonen kan meer in de buurt worden geïnvesteerd.

Groen gaat ook voor meer kwaliteitsvolle sociale woningen, die in dezelfde duurzame visie worden gerealiseerd. In de vijf deelgemeenten is plaats beschikbaar, zonder nieuwe open ruimte aan te snijden, om sociale woonsites te integreren in de woonzones. Groen staat ook garant voor betaalbare huurprijzen van die sociale woningen.

Ontwikkelingssamenwerking

Gemeentelijk mondiaal beleid

Sinds 2017 is Huldenberg een Fair Trade gemeente. Dit is voor Groen onvoldoende. Volgende legislatuur moet ontwikkelingssamenwerking een volwaardige bevoegdheid worden, met een ‘mondiale’ ambtenaar. Tevens moet een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) worden geïnstalleerd, zoals die reeds in 260 andere Vlaamse gemeenten bestaat.

Een GROS is voor het gemeentebestuur een adviesorgaan om een meerjarenplan met de mondiale beleidsprioriteiten uit te stippelen. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG’s, zijn een belangrijke richtsnoer. Zij gelden op alle bestuursniveaus. Een mondiaal beleid vraagt een budget van minstens 10.000 euro per jaar, amper 1 euro per inwoner.

Een GROS verstrekt enerzijds advies over onder andere een duurzaam en lokaal aankoopbeleid, noodhulp en projectsteun. Anderzijds informeert en sensibiliseert de raad de inwoners over ontwikkelingssamenwerking en andere mondiale thema's, zoals klimaat, migratie en eerlijke handel.

Kiezen voor duurzame en lokale producten

Een gemeente heeft inzake ontwikkelingssamenwerking een voorbeeld- en signaalfunctie. Door te kiezen voor duurzame en lokale producten inspireert ze burgers, scholen en verenigingen om hetzelfde te doen. Gemeentelijke diensten nemen in hun publieke aanbestedingen Fair Trade-principes op.

 

Problemen in het Noorden hangen samen met die in het Zuiden en vragen een mondiale aanpak. Dit is de rode draad doorheen de SDG’s. Kansarmoede en eenzaamheid in Huldenberg terugdringen hangt samen met het opzetten van initiatieven in het Zuiden, die eveneens inzetten op de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Solidariteit met inwoners van Huldenberg die het moeilijk hebben, hangt samen met solidariteit met armere regio's in de wereld.

Huldenberg is een gastvrije gemeente

Kwalitatief onderwijs in Huldenberg uitbouwen betekent het aanmoedigen van projecten in het Zuiden, die ook onderwijs als hefboom gebruiken om de armoede te bestrijden. IJveren voor vrede en veiligheid, zuiver water, duurzame energie vraagt een mondiale aanpak. De klimaatopwarming is nu eenmaal een mondiaal probleem.

Een menswaardig lokaal migratie- en diversiteitsbeleid zet in op integratie en sociale cohesie in het Noorden. Huldenberg is immers een gastvrije gemeente. Dat beleid moet ook middelen vrijmaken voor lokale initiatieven in het Zuiden. Zo kan economische migratie worden afgeremd.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren