Petitie voor een leefbare omgeving rond Brussels Airport

18 Januari 2023

Petitie voor een leefbare omgeving rond Brussels Airport

De milieuvergunning voor de luchthaven van Zaventem loopt midden 2024 af.

Nieuwe milieuvergunning voor Brussels Airport in 2024. Petitie focust op vier te nemen maatregelen.

In december 2022 besprak de Huldenbergse gemeenteraad de vraag van Milieu Steunpunt Huldenberg om de petitie van Bond Beter Leefmilieu omtrent het luchtverkeer in Vlaams-Brabant te ondertekenen.

In het bijzonder voor Huldenberg kan er van een grote overlast gesproken worden omdat het luchtverkeers-geleidingsbaken 'HUL' zowat alle vliegroutes naar het zuiden en een gedeelte van de routes naar het oosten boven Huldenberg laat samenkomen. Het gevolg hiervan is dat het luchtruim boven Huldenberg onevenredig veel doorgevlogen wordt. Er is dus geen eerlijke verdeling van de geluidshinder over de verschillende gemeenten, steden, regio's of gewesten.

De gemeenteraad nam kennis van de oproep en heeft besloten een brief te schrijven naar alle betrokken partijen. In deze brief wordt meer aandacht voor Huldenberg gevraagd.

Groen Huldenberg roept op de petitie te ondertekenen. De milieuvergunning voor de luchthaven van Zaventem loopt midden 2024 af. De petitie roept op om onze hogere overheden en de luchthavenuitbater te dwingen om bij de hervergunning rekening te houden met de gezondheids- en milieuproblemen die de luchthaven in onze regio veroorzaakt.

Bond Beter Leefmilieu en actiegroepen uit de rand rond Brussel eisen daarom de invoering van vier maatregelen:

- Voer een verbod op nachtvluchten in.

- Plafonneer het totale aantal vliegbewegingen.

- Voer een lage-emissiezone in de lucht in, zodat enkel nog geluidsarme en op termijn CO2-arme vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven.

- Voer geluidsnormen en frequentienormen in, voor minder geluidshinder op de grond.

Deze maatregelen moeten het evenwicht herstellen tussen de economische belangen van de luchtvaartsector enerzijds en de volksgezondheid van de omwonenden en het leefmilieu anderzijds.

Groen Huldenberg roept op om de voorgestelde maatregelen te verankeren in de nieuwe milieuvergunning. Teken dus mee de petitie: https://www.bondbeterleefmilieu.be/wij-liggen-er-wakker-van