Ontwikkelingssamenwerking

Gemeentelijk mondiaal beleid

Sinds 2017 is Huldenberg een Fair Trade gemeente. Dit is voor Groen onvoldoende. Volgende legislatuur moet ontwikkelingssamenwerking een volwaardige bevoegdheid worden, met een ‘mondiale’ ambtenaar. Tevens moet een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) worden geïnstalleerd, zoals die reeds in 260 andere Vlaamse gemeenten bestaat.

Een GROS is voor het gemeentebestuur een adviesorgaan om een meerjarenplan met de mondiale beleidsprioriteiten uit te stippelen. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG’s, zijn een belangrijke richtsnoer. Zij gelden op alle bestuursniveaus. Een mondiaal beleid vraagt een budget van minstens 10.000 euro per jaar, amper 1 euro per inwoner.

Een GROS verstrekt enerzijds advies over onder andere een duurzaam en lokaal aankoopbeleid, noodhulp en projectsteun. Anderzijds informeert en sensibiliseert de raad de inwoners over ontwikkelingssamenwerking en andere mondiale thema's, zoals klimaat, migratie en eerlijke handel.

Kiezen voor duurzame en lokale producten

Een gemeente heeft inzake ontwikkelingssamenwerking een voorbeeld- en signaalfunctie. Door te kiezen voor duurzame en lokale producten inspireert ze burgers, scholen en verenigingen om hetzelfde te doen. Gemeentelijke diensten nemen in hun publieke aanbestedingen Fair Trade-principes op.

 

Problemen in het Noorden hangen samen met die in het Zuiden en vragen een mondiale aanpak. Dit is de rode draad doorheen de SDG’s. Kansarmoede en eenzaamheid in Huldenberg terugdringen hangt samen met het opzetten van initiatieven in het Zuiden, die eveneens inzetten op de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Solidariteit met inwoners van Huldenberg die het moeilijk hebben, hangt samen met solidariteit met armere regio's in de wereld.

Huldenberg is een gastvrije gemeente

Kwalitatief onderwijs in Huldenberg uitbouwen betekent het aanmoedigen van projecten in het Zuiden, die ook onderwijs als hefboom gebruiken om de armoede te bestrijden. IJveren voor vrede en veiligheid, zuiver water, duurzame energie vraagt een mondiale aanpak. De klimaatopwarming is nu eenmaal een mondiaal probleem.

Een menswaardig lokaal migratie- en diversiteitsbeleid zet in op integratie en sociale cohesie in het Noorden. Huldenberg is immers een gastvrije gemeente. Dat beleid moet ook middelen vrijmaken voor lokale initiatieven in het Zuiden. Zo kan economische migratie worden afgeremd.