Burgerparticipatie

Burger en gemeentebestuur in dialoog

Het is nauwelijks geweten, maar volgens het gemeentedecreet kunnen inwoners van een stad of gemeente een ‘voorstel van burgers’ op de gemeenteraad agenderen. Om de agenda te halen moet het voorstel worden gesteund door een bepaald aantal inwoners ouder dan 16 jaar. Voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners, zoals Huldenberg, is dit 2% van de inwoners. Ofwel een kleine 200 burgers. Voorstellen met een zeker draagvlak worden zo gegarandeerd besproken.

Als Groen mee bestuurt, zal deze vorm van burgerparticipatie geen dode letter meer zijn. De burgers moeten dringend meer bij het Huldenbergs beleid worden betrokken. Het lokale niveau staat het dichtst bij de burger en is dus de plaats bij uitstek om participatie vorm te geven.

Je stem doet ertoe

Dat kan via volksraadplegingen, burgerpanels, een burgerbegroting, laagdrempelig vraagrecht, actieve interactie met zowel dorps- en adviesraden als middenveld en verenigingen. Voor Groen is het duidelijk dat het schepencollege en de gemeenteraad voortaan geen beslissingen nemen over belangrijke dossiers, zonder vooraf advies in te winnen. Dorps- en adviesraden en het verenigingsleven moeten hun stem terugkrijgen. Van bij het begin worden burgers bij projecten betrokken.

Je beslist mee over het geld

We nodigen mensen uit om mee over het beleid na te denken en actief te participeren. Bovendien zal het gemeentebestuur budgetten ter beschikking stellen, waarmee onder meer de dorpsraden zelf initiatieven en projecten kunnen uitwerken. Burgerbegroting zal dankzij Groen niet langer een loos begrip zijn. Jaarlijks zal een percentage van het werkingsbudget in handen van de inwoners worden gelegd.